(குடை) தமிழ் கவிதை

பாதுகாப்பு <br>

அரணாய் நீயிருக்க <br>

ஒவ்வொரு முறையும் <br>

எனைத் தீண்ட முயன்று <br>

ஏமாற்றத்திடனே செல்கிறது <br>

மழை <br>

(குடை)......

பாதுகாப்பு <br>

அரணாய் நீயிருக்க <br>

ஒவ்வொரு முறையும் <br>

எனைத் தீண்ட முயன்று <br>

ஏமாற்றத்திடனே செல்கிறது <br>

மழை <br>

(குடை)....

 

 

http://invest.ubrr.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ http://login.1prime.ru/Login/LoginEng.aspx?u=http%3a%2f%2fstatusvideosongs.in http://s2.mrsu.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ http://www.fa.ru/_layouts/15/viewprofile.aspx?accountname=fadomain%5campetrov&returnurl=http%3a%2f%2fstatusvideosongs.in https://5100.itmo.ru/go.php?url=https://www.statusvideosongs.in/ https://abit.susu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ https://api-sea.mihoyo.com/social-share-sea/api/redirectUrlWithLang?key=m08241529551951&lang=en-us&game_biz=hk4e_global&url=https%3A%2F%2Fstatusvideosongs.in&timeStamp=1602233713188 https://bakalavriat.fa.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ https://chaturbate.com/external_link/?url=https://www.statusvideosongs.in/ https://edcrunch.tsu.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ https://hr.pecom.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ https://litmarket.ru/redirect?url=http%3a%2f%2fstatusvideosongs.in&type=authorAbout&id=27&field=bibliography https://magistratura.fa.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ https://mrsu.ru:443/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.statusvideosongs.in/ https://nvo.ng.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ https://pro-online.tsu.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://www.statusvideosongs.in/ https://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=cc59&c=208a21&i=876&u=49a0&l=aHR0cHM6Ly93d3cuc3RhdHVzdmlkZW9zb25ncy5pbi8- https://www.bestchange.ru/click.php?url=https://www.statusvideosongs.in/ https://www.ng.ru/bitrix/rk.php?id=368&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B368%5D+%5BBANNER_NEW_APPS_INNER%5D+%D0%9D%D0%9330-100+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80&goto=https%3A%2F%2Fstatusvideosongs.in https://www.rusfootball.info/forum/away.php?s=https%3A%2F%2Fstatusvideosongs.in https://www.tsu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.statusvideosongs.in/ http://alt1.toolbarqueries.google.de/url?q=https://www.statusvideosongs.in/ http://ax.bk55.ru/cur/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=4248__zoneid=141__OXLCA=1__cb=1be00d870a__oadest=https://www.statusvideosongs.in/ http://cc.naver.com/cc?a=dtl.topic&r=&i=&bw=1024&px=0&py=0&sx=-1&sy=-1&m=1&nsc=knews.viewpage&u=https://www.statusvideosongs.in/ http://cr.naver.com/redirect-notification?u=https%3A%2F%2Fstatusvideosongs.in http://cse.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstatusvideosongs.in

Comments 0

No comments found